Print

Донесени Одлуки на Собранието на акционери на hot milfs ден 29.05.2020

LOGO_SKP

 

Донесени Одлуки nude celebrities на Собранието на акционери на ден 29.05.2020

 

Ревидирана годишна сметка за 2019 година

Одлука за усвојување на годишна сметка

Одлука за усвојување на ревидирани финансиски извештаи

Усвојување на годишниот извештај за работењето

Одлука за употреба на чистата добивка

Одлука за одобрување на работата на членовите на УО

Одлука за одобрување на работата на членовите на НО

Одлука за назначување на овластен ревизор