Печати

Целосен hot lesbian porn Материјал за Годишно Собрание на акционери

 

LOGO_SKP

 

 

Целосен Материјал за Годишно Собрание на акционери на ден 11.06.2018 година short term loans согласно ревидиран дневен ред

 

 

 

1.Објава на ревидиран дневен ред

2.Информации за акционерите по објава на ревидиран дневен ред

3.Предлог одлуки по ревидиран дневен ред

4. Нотарски записник од Собрание одржано на ден 16.06.2017 година

5.Годишна сметка за 2017 година

6. Годишен извештај за работењето за 2017 година

7. Информација за одржани седници на Управниот Одбор

8. Извештај на независните ревизори за 2017 година

9. Финансиски извештаи за 2017 година

10. 2017 СВР Годишен Извештај

11.Извештај за работа на Надзорен Одбор

12.Информација за одржани седници на Надзорен Одбор