za_skopski
Home News Материјали за Годишно собрание hottest celebrities на акционери
E-mail Print PDF

Материјали за Годишно собрание на cartoon porn videos акционери

LOGO_SKP

Материјали за Годишно Собрание на short term loans акционери кое е свикано и ќе се одржи на 31.05.2021

 

 

1.Известување за број и род на акции

2.Вклучување на нови точки во дневниот ред

3.Одлука за усвојување на годишната сметка 

4.Годишна сметка Скопски пазар АД 2020 

5.Одлука за усвојување на финансиски извештаи 

6.Ревидирани финансиски извештаи Скопски пазар АД Скопје 2020 

7.Одлука за усвојување на годишниот извештај за работењето на Скопски пазар АД Скопје 

8.Годишен извештај за работењето на Скопски пазар АД Скопје 2020 

9.Одлука за распределба на добивката 

10. Извештај на Службата за внатрешна ревизија 2020 

11. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Управниот одбор 

12. Одлука за одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Надзорниот одбор 

13. Одлука за измена на Статут 

14. Одлука за избор на ревизор 

15. Oвластување полномошници, образец за полномошно и известување за дадено полномошно 

16. Образец за гласање со коресподенција - физичко лице 

17. Образец за гласање со коресподенција - правно лице


buy mac os x 10.6 buy rosetta stone french language
    download windows 7 enterprise purchase windows 7 online
microsoft word 2010 license key office 2013 spanish