za_skopski
Дома Прес Центар Целосен материјал по ревидиран дневен ред за Годишно собрание cartoon porn videos на акционери на 07.06.2019
Е-пошта Печати PDF

Целосен материјал по ревидиран дневен porn cartoon ред за Годишно собрание на акционери на 07.06.2019

LOGO_SKP
Целосен материјал по ревидиран дневен ред за Годишно собрание Shemale Porn на акционери на ден 07.06.2019 година

1.Дополнително Барање од акционер и Предлог одлуки од 14.05.2019

2.Иницијатива за измена на Статутот на Друштвото од 14.05.2019

3.Објава по Барање на акционери на ден 24.05.2019за Годишно собрание на акционери на 07.06.2019

4.Објавен Ревидиран дневен ред на ден 24.05.2019 за Годишно собрание на акционери на 07.06.2019

5.1.Информација за учество на акционери во работата на Годишно собрание на акционери на ден 07.06.2019 година

5.2.Информација за акционери-род, класа, број на акции и право на глас

5.3.Информација за акционери за преземање на образец на полномошно за застапување на Собрание и за писмено известување за издадено полномоштво

6.Предлог одлуки по ревидиран дневен ред за Годишно собрание на 07.06.2019

7.Годишна сметка за 2018 година

8.Финансиски извештаи за 2018 година

9.Годишен изештај за работењето за 2018 година

10.Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор за 2018 година

11.Информација за одржани седници на Управен одбор

12.Годишен извештај за работа на СВР за 2018 година

13.Информација за одржани седници на Надзорен одбор

14.Извештај за работење на Надзорен одбор

 

 

buy microsoft office 2010 product key card price of windows xp pro in india
    maya 2015 download adobe illustrator cs6 buy
microsoft office professional plus 2013 installation buy windows 7 64